fbpx

คชก. และ สผ. ดูงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

คชก. และ สผ. ดูงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน นางปิยะธิดา ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง การก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียง เขตเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือ และการเข้าสำรวจพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 จะมีการนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ต่อไป